Grant na Śledztwa Dziennikarskie

Opis programu

Program przeznaczony jest dla dziennikarzy i redakcji potrzebujących wsparcia w czasochłonnych i kosztownych śledztwach dziennikarskich. Szukamy projektów ważnych dla obywateli i sprzyjających pozytywnej zmianie polskiej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej. Projekty te muszą nieść ze sobą istotną wartość informacyjną i być prowadzone wedle wysokich standardów etycznych.

Zgłaszane inicjatywy mogą być indywidualne i zespołowe.

Program grantowy jest otwarty dla doświadczonych dziennikarzy mieszkających w Polsce i współpracujących z polskimi mediami. Projekty mogą być realizowane we współpracy z dziennikarzami i mediami z innych krajów UE. Do Programu zapraszamy również dziennikarzy z Ukrainy i Białorusi. Warunkiem zgłoszenia grantu, musi być znajomość języka polskiego.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia dziennikarskiego (prasa, radio, TV, online) udokumentowanego przykładowymi, opublikowanymi już materiałami.

Dofinansowany projekt musi zostać opublikowany przez co najmniej jedną profesjonalną redakcję. Przy składaniu wniosku wymagany jest list intencyjny od redakcji, w której planowana jest publikacja.

Do grantu kwalifikują się wszystkie formaty dziennikarskie: artykuły prasowe, filmy dokumentalne, materiały radiowe i telewizyjne, fotoreportaże i książki, podcasty oraz dziennikarskie książki z dziedziny literatury faktu.

Dziennikarze, którzy wcześniej otrzymali grant z Fundacji Gazety Wyborczej, mogą ubiegać się o niego ponownie po upływie roku. W ocenie nowego wniosku Jury uwzględni wyniki poprzednich grantów.

Jakie koszty pokrywa grant

Grant może sfinansować:

 • koszty podróży, diet, wiz, zakwaterowania, tłumaczeń, pomocników/asystentów, dostępu do płatnych baz danych, kontroli prawnej itp.;
 • koszty wynagrodzeń (w przypadku wynagrodzenia dla składającego wniosek dotyczy to tylko dziennikarzy niezatrudnionych na etacie, chyba że w związku z śledztwem zmuszeni są wziąć bezpłatny urlop w macierzystej redakcji);
 • koszty produkcji;
 • koszty zakupu sprzętu (do 30% kwoty, o którą ubiega się aplikujący).

 Następujące wydatki nie są pokrywane przez grant: koszty biurowe, koszty bankowe i prawne, podwykonawstwo.

Każdy wniosek musi zawierać kalkulację kosztów na podstawie szablonu budżetu.

Terminy i harmonogram

Aplikuj o grant na śledztwo dziennikarskie i wyślij zgłoszenie między 23 maja a 30 czerwca 2022 r. Po wpłynięciu wniosków Fundacja Gazety Wyborczej sprawdza, czy zostały dopełnione formalności, i może zwrócić się do wnioskodawców o dodatkowe informacje. Etap weryfikacji trwa 10 dni.

Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków oceni je Jury (zob. niżej).

Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji Jury w okresie do 40 dni od upłynięcia terminu składania wniosków.

Ocena wniosków, Komisja i Jury

Zgłoszenia oceniane są dwuetapowo przez niezależną Komisję złożoną z ekspertów w dziedzinie dziennikarstwa i wyłonione z niej Jury. Członkowie Komisji są wybierani przez Fundację Gazety Wyborczej. Spośród 30 członków Komisji, których nazwiska zostaną podane do publicznej wiadomości, trzy osoby zbierają się rotacyjnie jako Jury. Jury pozostaje anonimowe.

Komisja odpowiedzialna jest za preselekcję maksymalnie 10 projektów. Projekty zakwalifikowane dalej są następnie przekazywane Jury, które dokonuje ostatecznego wyboru i decyduje o zakresie dofinansowania. Pracom Komisji przewodniczy Piotr Stasiński, doradca Fundacji Gazety Wyborczej.

Zarówno Fundacja Gazety Wyborczej, jak i członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności – przed oceną wniosków, w jej trakcie i po niej.

Członkowie Jury działają w ścisłych ramach polityki Fundacji Gazety Wyborczej dotyczącej zapobiegania konfliktowi interesów. Ma to na celu zapewnienie najwyższych standardów etycznych oraz niezależności i obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji. Członkowie Komisji nie mogą być pracownikami "Gazety Wyborczej".

Komisja i Jury zbierają się 2 razy w ciągu roku. 

Kryteria

Komisja i Jury dokonają oceny zgłoszeń na podstawie następujących kryteriów:

 • znaczenie dla społeczności i potencjał na rzecz pozytywnej zmiany;
 • aktualność informacji i na ile jest nowa lub przedstawiona w nowych okolicznościach;
 • oryginalność w porównaniu z poruszanymi powszechnie tematami dziennikarskimi;
 • jakość i rzetelność metod śledczych;
 • oryginalność i zasięg planowanej publikacji;
 • wykonalność dochodzenia, harmonogramu i budżetu – prosimy wnioskujących o wyznaczenie daty ukończenia prac nad materiałem;
 • struktura zespołu i doświadczenie wnioskodawcy/-ów
 • znajomość języka polskiego.

Komisja i Jury wezmą również pod uwagę różnorodność zgłaszanych projektów pod względem:

 •  regionu (zarówno co do przedmiotu śledztwa, jak i członków zespołu, jeśli projekt nie jest indywidualny);
 • tematyki;
 • metody i podejścia;
 • formy publikacji;
 • składu zespołu.

 

Wszystkie kryteria będą punktowane przez Jury. Maksymalna liczba punktów to 100. Kandydaci otrzymają podsumowanie z uzyskaną liczbą zdobytych punktów w każdym z kryteriów.

Warunki przyznania grantu

Osoby ubiegające się o grant i wszystkie inne osoby zaangażowane w projekt muszą przestrzegać zasad Światowej Karty Etyki Dziennikarskiej.

Każdy wnioskodawca podpisuje z Fundacją Gazety Wyborczej umowę, która określa wzajemne świadczenia.

Grant wypłacany jest w dwóch transzach: pierwsza (60%) po podpisaniu Umowy, druga (40%) po opublikowaniu projektu i złożeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (zestawienie poniesionych kosztów i spis dokumentów potwierdzających koszty).

Grant wypłacany jest w PLN na konta bankowe. Wszelkie opłaty bankowe za płatności międzynarodowe ponosi Fundacja Gazety Wyborczej, z wyjątkiem różnic wynikających z kursów wymiany walut.

Każdy materiał dziennikarski opublikowany w wyniku dofinansowania musi zawierać wyraźną wzmiankę o wsparciu z Programu Dziennikarstwa Śledczego Fundacji Gazety Wyborczej.

Wnioskodawcy muszą zaakceptować Ogólne warunki i zasady grantów Fundacji Gazety Wyborczej.

Wnioskodawcy muszą zaakceptować Ogólne warunki i zasady grantów Fundacji Gazety Wyborczej.

Więcej pytań?
Sprawdź nasz FAQ lub skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Co muszę przygotować przed złożeniem wniosku?

Pierwszym krokiem jest wymyślenie oryginalnego projektu śledczego mającego wysoką wartość społeczną. Dla jej potwierdzenia wymagamy listu intencyjnego od profesjonalnej redakcji medialnej, gwarantującej publikację materiału. Każdy wniosek musi zawierać też kalkulację kosztów na podstawie szablonu budżetu.

Czy o grant z Programu Dziennikarstwa Śledczego mogą występować redakcje?

Tak. Zgłoszenia mogą być zarówno indywidualne, jak i grupy dziennikarzy, również pracujących jako jedna redakcja w danym medium. W ocenie wniosku redakcji Jury weźmie pod uwagę to, na ile grant jest niezbędny do przeprowadzenia śledztwa, biorąc pod uwagę wielkość i kondycję medium.

Czy mogę opublikować rezultat mojego śledztwa dziennikarskiego na własnej platformie?

Warunki przyznania grantu nie zabraniają publikacji części lub całości materiału powstałego przy wsparciu Programu Dziennikarstwa Śledczego. Nie może to być jednak jedyna forma jego udostępnienia. Zgodnie z regulaminem Programu dofinansowany projekt musi zostać opublikowany przez co najmniej jedną dowolną profesjonalną redakcję.

Nie jestem zatrudniona/-y na etacie. Wedle jakich kryteriów muszę wyliczyć koszt mojego wynagrodzenia?

Możesz zgłosić honorarium, kierując się medianą miesięcznych zarobków dziennikarza w Polsce – 5500 zł brutto.

Czy istnieje minimalna lub maksymalna wysokość wsparcia z Programu Dziennikarstwa Śledczego?

Wysokość grantu jest zależna od charakteru i wymagań danego projektu, a zatem bardzo zindywidualizowana. Jednocześnie program przeznaczony jest dla dziennikarzy potrzebujących wsparcia dla przeprowadzenia czasochłonnych i wymagających nadzwyczajnych nakładów finansowych śledztw dziennikarskich, dlatego minimalna kwota grantu wynosi 10 tysięcy złotych.

Komisja

Komisja Grantów i Stypendiów programy składa się z 30 wybitnych przedstawicieli kluczowych redakcji w Polsce, środowisk akademickich oraz intelektualistów zajmujących się tematyką praworządności i praw człowieka i wyłonione z niej Jury. Członkowie Komisji są wybierani przez Fundację Gazety Wyborczej.
Spośród 30 członków Komisji, których nazwiska zostaną podane do publicznej wiadomości, trzy osoby zbierają się rotacyjnie jako Jury. Jury pozostaje anonimowe.
Piotr Stasiński
Fundacja Gazety Wyborczej
Andrzej Andrysiak
"Gazeta Radomszczańska"
Edwin Bendyk
Fundacja Batorego
Seweryn Blumsztajn
Towarzystwo Dziennikarskie
Michał Broniatowski
Onet
Kamila Ceran
TOK FM
Sylwia Czubkowska
Spider's Web
Ewa Ewart
dokumentalistka, związana z TVN
Agata Grzybowska
RATS Agency
Jerzy Jurecki
"Tygodnik Podhalański"
Katarzyna Kasia
Kultura Liberalna
Renata Kim
"Newsweek"
Karolina Lewicka
TOK FM
Paweł Ławiński
Onet
Ewa Milewicz
dziennikarka niezależna
Jacek Nizinkiewicz
"Rzeczpospolita"
Włodzimierz Nowak
reporter
Maciej Okraszewski
Dział Zagraniczny
Piotr Pacewicz
OKO.PRESS
Monika Płatek
Wydział Prawa i Administracji UW
Tomasz Sekielski 
"Newsweek"
Ewa Siedlecka
"Polityka"
Barbara Sowa 
"Śledztwa Pisma"
Michał Sutowski
Krytyka Polityczna 
Agata Szczęśniak
OKO.PRESS
Michał Szułdrzyński
"Rzeczpospolita"

Formularz zgłoszeniowy

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Formularz nie posiada funkcji autozapisu

Dane osobowe

Prosimy o informację, czy jesteś zatrudniony w agencji medialnej
Chcemy się o Tobie więcej dowiedzieć (do 300 słów)

Projekt

Do 700 słów

Zgody

Wspierają nas finansowo

Czytelnicy i Przyjaciele
"Gazety Wyborczej"

wspieraj