Powrót do strony głównej

Stypendium na śledztwa dziennikarskie.

gazeta

Stypendium
na śledztwa
dziennikarskie

Opis programu

Program przeznaczony jest dla dziennikarzy i redakcji potrzebujących wsparcia w czasochłonnych i kosztownych śledztwach dziennikarskich. Szukamy projektów ważnych dla obywateli i sprzyjających pozytywnej zmianie polskiej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej. Projekty te muszą nieść istotną wartość informacyjną i być prowadzone wedle wysokich standardów etycznych.

Zgłaszane inicjatywy mogą być indywidualne i zespołowe.
Program stypendiów jest otwarty dla doświadczonych dziennikarzy mieszkających w Polsce i współpracujących z polskimi mediami. Projekty mogą być realizowane we współpracy z dziennikarzami i mediami z innych krajów UE.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia dziennikarskiego (prasa, radio, TV, online), popartego przykładowymi opublikowanymi już materiałami.
Dofinansowany projekt musi zostać opublikowany przez co najmniej jedną profesjonalną redakcję. Wymagany jest list intencyjny od redakcji, w której planowana jest publikacja.
Do dotacji kwalifikują się wszystkie formaty dziennikarskie: artykuły prasowe, filmy dokumentalne, materiały radiowe i telewizyjne, fotoreportaże i książki, podcasty oraz dziennikarskie książki z dziedziny literatury faktu.
Dziennikarze, którzy wcześniej otrzymali dotację z Fundacji Gazety Wyborczej, mogą ubiegać się o nią ponownie po upływie roku. W ocenie nowego wniosku jury uwzględni wyniki poprzednich dotacji.

 

 

Jakie koszty pokrywa stypendium

Dotacja może sfinansować:
● koszty podróży, diet, wiz, zakwaterowania, tłumaczeń, pomocników/asystentów, dostępu do płatnych baz danych, kontroli prawnej itp.;
● koszty wynagrodzeń (w przypadku wynagrodzenia dla składającego wniosek dotyczy to tylko dziennikarzy niezatrudnionych na etacie, chyba że w związku z śledztwem zmuszeni są wziąć bezpłatny urlop w macierzystej redakcji);
● koszty produkcji.
● koszty zakupu sprzętu, (do 30% kwoty, o którą ubiega się aplikujący)

Następujące wydatki nie są pokrywane przez stypendium: koszty biurowe, koszty bankowe i prawne, podwykonawstwo.
Każdy wniosek musi zawierać kalkulację kosztów na podstawie szablonu budżetu.

 

 

Terminy i harmonogram

W 2021 roku zaplanowano 2 rundy składania wniosków: wiosenną i jesienną. Pierwszy, wiosenny termin w 2021 r. mija ……. roku o godzinie 23.59.
Kolejne terminy składania wniosków zostaną ogłoszone wkrótce. Po wpłynięciu wniosków Fundacja Gazety Wyborczej sprawdza, czy zostały dopełnione formalności, i może zwrócić się do wnioskodawców o dodatkowe informacje. Etap weryfikacji trwa 10 dni. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków oceni je Jury (zob. niżej). Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji Jury w okresie do 40 dni od upłynięcia terminu składania wniosków.

 

 

Ocena wniosków, Komisja i Jury

Zgłoszenia oceniane są dwuetapowo przez niezależną Komisję złożoną z ekspertów w dziedzinie dziennikarstwa i wyłonione z niej Jury. Członkowie Komisji są wybierani przez Fundację Gazety Wyborczej. Spośród 25 członków Komisji, których nazwiska zostaną podane do publicznej wiadomości, trzy osoby zbierają się rotacyjnie jako Jury. Jury pozostaje anonimowe.

Komisja odpowiedzialna jest za preselekcję maksymalnie 10 projektów. Projekty zakwalifikowane dalej są następnie przekazywane Jury, które dokonuje ostatecznego wyboru nie więcej niż 3 projektów i decyduje o zakresie dofinansowania.
Zarówno Fundacja Gazety Wyborczej, jak i członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności – przed, w trakcie i po ocenie wniosków.
Członkowie Jury działają w ścisłych ramach polityki Fundacji Gazety Wyborczej dotyczącej zapobiegania konfliktowi interesów. Ma to na celu zapewnienie najwyższych standardów etycznych oraz niezależności i obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji. Członkowie Komisji nie mogą być pracownikami Gazety Wyborczej.
Komisja i Jury zbierają się 2 razy w ciągu roku. Spotkania odbywają się online.

 

 

Kryteria

Komisja i Jury dokonają oceny zgłoszeń na podstawie następujących kryteriów:

● znaczenie dla społeczności i potencjał na rzecz pozytywnej zmiany;
● aktualność informacji i na ile jest nowa lub przedstawiona w nowych okolicznościach;
● oryginalność w porównaniu z poruszanymi powszechnie tematami dziennikarskimi;
● jakość i rzetelność metod śledczych;
● oryginalność i zasięg planowanej publikacji;
● wykonalność dochodzenia, harmonogramu i budżetu – prosimy o wyznaczenie przez aplikujących daty ukończenia prac nad materiałem;
● struktura zespołu i doświadczenie wnioskodawcy/ów

 

Komisja i Jury wezmą również pod uwagę różnorodność zgłaszanych projektów pod względem:

● regionu (zarówno co do przedmiotu śledztwa, jak i członków zespołu, jeśli projekt nie jest indywidualny),
● tematyki,
● metody i podejścia,
● formy publikacji,
● składu zespołu.

 

Wszystkie kryteria będą punktowane przez Jury. Maksymalna liczba punktów to 100. Kandydaci otrzymają podsumowanie z uzyskaną liczbą zdobytych punktów w każdym z kryteriów.

 

 

Warunki przyznania dotacji

Osoby ubiegające się o dotację i wszystkie inne osoby zaangażowane w projekt muszą przestrzegać zasad Światowej Karty Etyki Dziennikarskiej.
Każdy wnioskodawca podpisuje z Fundacją Gazety Wyborczej umowę, która określa wzajemne świadczenia.
Dotacje wypłacane są w dwóch transzach: pierwsza (60%) po podpisaniu Umowy, druga (40%) po opublikowaniu projektu i złożeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (zestawienie poniesionych kosztów i spis dokumentów potwierdzających te koszty).
Dotacje wypłacane są w PLN na konta bankowe. Wszelkie opłaty bankowe za płatności międzynarodowe ponosi Fundacja Gazety Wyborczej z wyjątkiem kursów wymiany walut.

Każdy materiał dziennikarski opublikowany w wyniku dofinansowania musi zawierać wyraźną wzmiankę o wsparciu z Programu Dziennikarstwa Śledczego Fundacji Gazety Wyborczej.

Wnioskodawcy muszą zaakceptować Ogólne warunki i zasady dotacji Fundacji Gazety Wyborczej.

NAJCZESCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co muszę przygotować przed złożeniem wniosku?

Pierwszym krokiem jest wymyślenie oryginalnego projektu śledczego mającego wysoką wartość społeczną. Dla jej potwierdzenia wymagamy listu intencyjnego od profesjonalnej redakcji medialnej, gwarantującego publikację materiału. Każdy wniosek musi zawierać też kalkulację kosztów w oparciu o szablon budżetu.

Czy o dotacje z Programu Dziennikarstwa Śledczego mogą występować redakcje?

Tak. Zgłoszenia mogą być zarówno indywidualne, jak i grupy dziennikarzy, również pracujących jako jedna redakcja w danym medium. W ocenie wniosku redakcji Jury weźmie pod uwagę to, na ile stypendium jest niezbędne do przeprowadzenia śledztwa, biorąc pod uwagę wielkość i kondycję medium.

Czy mogę opublikować rezultat mojego śledztwa dziennikarskiego na własnej platformie?

Warunki przyznania dotacji nie zabraniają publikacji części lub całości materiału powstałego przy wsparciu Programu Dziennikarstwa Śledczego. Nie może to być jednak jedyna forma jego udostępnienia. Zgodnie z regulaminem Programu dofinansowany projekt musi zostać opublikowany przez co najmniej jedną dowolną profesjonalną redakcję.

Nie jestem zatrudniona/y na etacie. Wedle jakich kryteriów muszę wyliczyć koszt mojego wynagrodzenia?

Możesz zgłosić honorarium, kierując się medianą miesięcznych zarobków dziennikarza w Polsce - 5500 zł brutto.

Czy istnieje minimalna lub maksymalna wysokość wsparcia z Programu Dziennikarstwa Śledczego?

Wysokość dotacji jest zależna od charakteru i wymagań danego projektu, a zatem bardzo zindywidualizowana. Jednocześnie program przeznaczony jest dla dziennikarzy potrzebujących wsparcia dla przeprowadzenia czasochłonnych i wymagających nadzwyczajnych nakładów finansowych śledztw dziennikarskich, dlatego minimalna kwota stypendium wynosi 10 tysięcy złotych.

KOMISJA

Komisja Grantów i Stypendiów programy składa się z 25 wybitnych przedstawicieli kluczowych redakcji w Polsce, środowisk akademickich oraz intelektualistów zajmujących się tematyką praworządności i praw człowieka i wyłonione z niej Jury. Członkowie Komisji są wybierani przez Fundację Gazety Wyborczej.
Spośród 25 członków Komisji, których nazwiska zostaną podane do publicznej wiadomości, trzy osoby zbierają się rotacyjnie jako Jury. Jury pozostaje anonimowe.

Tomasz Sekielski
Dziennikarz niezależny

Maciej Okraszewski
Dział Zagraniczny

dr Katarzyna Kasia
Kultura Liberalna

Michał Sutowski
Krytyka Polityczna

Ewa Ewart
dokumentalistka

Michał Michalski
Newonce

Sylwia Czubkowska
Spider's Web

Piotr Pacewicz
OKO PRESS

Agata Kowalska
OKO PRESS

Agata Szczęśniak
OKO PRESS

Michał Szułdrzyński
Rzeczpospolita

Tomasz Lis
Newsweek

Renata Kim
Newsweek

Ewa Siedlecka
Polityka

Łukasz Lipiński
Polityka

Kamila Ceran
Tok FM

Karolina Lewicka
Tok FM

Maciej Głogowski
Tok FM

Paweł Ławiński
Onet

Michał Broniatowski
Onet

Ewa Milewicz
niezależna dziennikarka

Barbara Sowa
Śledztwo Pisma

prof. Monika Płatek

Edwin Bendyk
Fundacja Batorego

Seweryn Blumsztajn
Towarzystwo Dziennikarskie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz nie posiada funkcji autozapisu

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami.

Zgody

Wspierają nas finansowo:

Lorem ipsum