Regulamin Grantu

OPIS PROGRAMU

Program przeznaczony jest dla dziennikarzy i redakcji potrzebujących wsparcia w czasochłonnych i kosztownych śledztwach dziennikarskich. Szukamy projektów ważnych dla obywateli i sprzyjających pozytywnej zmianie polskiej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej. Projekty te muszą nieść ze sobą istotną wartość informacyjną i być prowadzone wedle wysokich standardów etycznych.

Zgłaszane inicjatywy mogą być indywidualne i zespołowe.

Program grantowy jest otwarty dla doświadczonych dziennikarzy mieszkających w Polsce i współpracujących z polskimi mediami. Projekty mogą być realizowane we współpracy z dziennikarzami i mediami z innych krajów UE.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia dziennikarskiego (prasa, radio, TV, online) udokumentowanego przykładowymi, opublikowanymi już materiałami.

Dofinansowany projekt musi zostać opublikowany przez co najmniej jedną profesjonalną redakcję. Przy składaniu wniosku wymagany jest list intencyjny od redakcji, w której planowana jest publikacja.

Do grantu kwalifikują się wszystkie formaty dziennikarskie: artykuły prasowe, filmy dokumentalne, materiały radiowe i telewizyjne, fotoreportaże i książki, podcasty oraz dziennikarskie książki z dziedziny literatury faktu.

Dziennikarze, którzy wcześniej otrzymali grant z Fundacji Gazety Wyborczej, mogą ubiegać się o niego ponownie po upływie roku. W ocenie nowego wniosku Jury uwzględni wyniki poprzednich grantów.

Jakie koszty pokrywa grant

Grant może sfinansować:

 • koszty podróży, diet, wiz, zakwaterowania, tłumaczeń, pomocników/asystentów, dostępu do płatnych baz danych, kontroli prawnej itp.;

 • koszty wynagrodzeń (w przypadku wynagrodzenia dla składającego wniosek dotyczy to tylko dziennikarzy niezatrudnionych na etacie, chyba że w związku z śledztwem zmuszeni są wziąć bezpłatny urlop w macierzystej redakcji);

 • koszty produkcji;

 • koszty zakupu sprzętu (do 30% kwoty, o którą ubiega się aplikujący).

 Następujące wydatki nie są pokrywane przez grant: koszty biurowe, koszty bankowe i prawne, podwykonawstwo.

Każdy wniosek musi zawierać kalkulację kosztów na podstawie szablonu budżetu.

Terminy i harmonogram

W 2021 r. zaplanowano 1. rundę składania wniosków. Termin w 2021 r. mija 31 października 2021 r. o godzinie 23.59.

Kolejne terminy składania wniosków zostaną ogłoszone w przyszłym roku.

Po wpłynięciu wniosków Fundacja Gazety Wyborczej sprawdza, czy zostały dopełnione formalności, i może zwrócić się do wnioskodawców o dodatkowe informacje. Etap weryfikacji trwa 10 dni.

Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków oceni je Jury (zob. niżej).

Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji Jury w okresie do 40 dni od upłynięcia terminu składania wniosków.

Ocena wniosków, Komisja i Jury

 1. Ocena wniosków zgłaszanych w poszczególnych rundach dokonywana będzie na podstawie następujących kryteriów:

  1. znaczenie tematu dla społeczności i potencjał na rzecz pozytywnej zmiany rzeczywistości;

  2. aktualność informacji i na ile jest ona nowa lub przedstawiona w nowych okolicznościach;

  3. oryginalność w porównaniu z poruszanymi powszechnie tematami dziennikarskimi;

  4. jakość i rzetelność metod śledczych;

  5. oryginalność i zasięg planowanej publikacji (rozpowszechnienia) materiału;

  6. wykonalność śledztwa, budżetu i harmonogramu;

  7. struktura zespołu, w tym jego różnorodność;

  8.  doświadczenie osób wnioskujących.

 2. Przy przyznawaniu grantów będą również brane pod uwagę:

  1. zróżnicowanie zgłaszanych projektów pod względem regionu, którego dotyczyć będzie śledztwo, i poruszanej tematyki;
  2. niezbędność grantu do przeprowadzenia śledztwa, biorąc pod uwagę wielkość i kondycję medium, w którym planowana jest publikacja materiału.

 3. Wnioski o grant, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną, oceniane będą dwuetapowo.

 4. Pierwszy etap oceny wniosków, dokonany w oparciu o kryteria wskazane w § 5 ust. 1 i 2 powyżej, przeprowadzony zostanie przez Zarząd Fundacji. Zarząd uprawniony jest do powierzenia oceny wniosków osobom trzecim mającym doświadczenie w dziedzinie dziennikarstwa.

 5. W ramach pierwszego etapu oceny wybranych zostanie co najmniej 10 spośród zgłoszonych wniosków. Informacja o odrzuceniu wniosku na pierwszym etapie przekazana zostanie osobom wnioskującym niezwłocznie.

 6. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu oceny przekazane zostaną Jury.

 7. Jury dokona oceny wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu według kryteriów wskazanych w § 5 ust. 1 i 2 powyżej, przyznając poszczególnym wnioskom ocenę punktową. Maksymalna liczba punktów to 100.

 8. Grant przyznany zostanie osobom wnioskującym, których wnioski uzyskają najwyższą ocenę Jury, przy czym liczbę grantów określa wysokość co najmniej 3 grantów, ale nie więcej, niż wynika z limitu (§ 2 ust. 9).

 9. Jury może zdecydować o nieprzyznaniu grantu. Osoby wnioskujące otrzymają informację o przyznaniu lub odmowie przyznania grantu wraz z liczbą zdobytych punktów.

 10. Jury może zdecydować o zmianie wysokości grantu względem kwoty wnioskowanej. W takim przypadku decyzja o przyjęciu grantu należy do osób wnioskujących.

 11. Osoby wnioskujące zostaną poinformowane o decyzji Jury w terminie do 40 dni od upłynięcia terminu składania wniosków.

 12. Fundacja, osoby zaangażowane do oceny wniosków w pierwszym etapie oraz członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności – przed oceną wniosków, w jej trakcie i po niej.

Kryteria

Komisja i Jury dokonają oceny zgłoszeń na podstawie następujących kryteriów:

 • znaczenie dla społeczności i potencjał na rzecz pozytywnej zmiany;

 • aktualność informacji i na ile jest nowa lub przedstawiona w nowych okolicznościach;

 • oryginalność w porównaniu z poruszanymi powszechnie tematami dziennikarskimi;

 • jakość i rzetelność metod śledczych;

 • oryginalność i zasięg planowanej publikacji;

 • wykonalność dochodzenia, harmonogramu i budżetu – prosimy wnioskujących o wyznaczenie daty ukończenia prac nad materiałem;

 • struktura zespołu i doświadczenie wnioskodawcy/-ów.

Komisja i Jury wezmą również pod uwagę różnorodność zgłaszanych projektów pod względem:

 • regionu (zarówno co do przedmiotu śledztwa, jak i członków zespołu, jeśli projekt nie jest indywidualny);

 • tematyki;

 • metody i podejścia;

 • formy publikacji;

 • składu zespołu.

Wszystkie kryteria będą punktowane przez Jury. Maksymalna liczba punktów to 100. Kandydaci otrzymają podsumowanie z uzyskaną liczbą zdobytych punktów w każdym z kryteriów.

Warunki przyznania grantu

Osoby ubiegające się o grant i wszystkie inne osoby zaangażowane w projekt muszą przestrzegać zasad Światowej Karty Etyki Dziennikarskiej.

Każdy wnioskodawca podpisuje z Fundacją Gazety Wyborczej umowę, która określa wzajemne świadczenia.

Grant wypłacany jest w dwóch transzach: pierwsza (60%) po podpisaniu Umowy, druga (40%) po opublikowaniu projektu i złożeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (zestawienie poniesionych kosztów i spis dokumentów potwierdzających koszty).

Grant wypłacany jest w PLN na konta bankowe. Wszelkie opłaty bankowe za płatności międzynarodowe ponosi Fundacja Gazety Wyborczej, z wyjątkiem różnic wynikających z kursów wymiany walut.

Każdy materiał dziennikarski opublikowany w wyniku dofinansowania musi zawierać wyraźną wzmiankę o wsparciu z Programu Dziennikarstwa Śledczego Fundacji Gazety Wyborczej.

Wnioskodawcy muszą zaakceptować Ogólne warunki i zasady grantów Fundacji Gazety Wyborczej.

wspieraj